Základy stavieb

Zameranie stavby

Pre vyznačenie domu na pozemku sú budúce rohy stavby fixované pomocou tzv. lavičiek, pred začatím výkopu rýh pre základy najprv skryjeme ornicu a následne vymeriame základové pásy. Ryhy pre základy vyznačíme vápnom.

Postup:

  • Kontrola lavičiek po označení geodetom.
  • Zhrnutie ornice.
  • Vymeranie základových pásov a kontrola rozmerov.

Výkop základových pásov
Založenie domu a základová špára je priorita pre celú stavbu. Správná hĺbka a únosnosť se musí vždy posúdiť už pri výkopoch.

Postup:

  • Začneme s výkopom rýh.
  • Stavebný dozor overí základové podmienky.
  • Vykopeme ryhy podľa aktuálnych základových podmienok.

Betonáž do základových rýh

Postup:

  • Overíme stav základovej špáry, voda, blato, napadaná hlina je neprípustná.
  • Skontrolujeme rozmery domu.
  • Vykonáme betonáž podľa predpísanej triedy betónu v projekte.
  • Po betonáži doporučujeme betón udržovať vlhký, pri vysýchání kropiť.

Fotogaléria realizácií